top of page

Lurucina Restoration project
Köyümüzün Restorasyon projesi

Its with deep satisfaction that in the last year or so there has been a massive effort to help restore the buildings in Lurucina.

Yasemin Mesda a member of the project team is studying for her Doctor's degree at the CYPRUS INTERNATIONAL UNIVERSITY. Her request was to post the photos and information of this very important project for the benefit of our fellow village folk.

I would like to share her request by the following mail on the 22 April 2013.

As a result I'm pleased to dedicate a whole page on this subject so we can all follow the project as it develops.

I would like to send a public message of sincere thanks and gratitude for all the work this team has been doing, and wish them all the luck in helping our village restoration

ISMAIL VELI 'KIRLAPO'

____________________________________________

Yasemin's mail

Merhaba, iyi akşamlar, nasılsınız? Ben Yasemin Mesda. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde mimarlık-restorasyon alanında doktora eğitimi almaktayım. TÜBİTAK 1001 projesi kapsamında Kıbrıs-Akıncılar Köyünün Korunması, Rehabilitasyonu ve Yeniden Canlandırılması Kapsamında Yerel Bir Kalkınma Stratejisi Geliştirilmesi Konulu bir çalışmada çalışmaktayım. Yaklaşık 6 aydır Akıncılar köyünde çalışmalar yapıyorum ve 2 yıl daha oradayım. Hazırlamış olduğunuz siteyi araştırma yaparken buldum. Emekleriniz için sonsuz teşekkürler etmek istiyorum, oldukça kapsamlı bir çalışma olmuş. Benim çekmiş olduğum fotoğrafları da sitenizde sizlerle paylaşmam mümkün olursa bundan çok büyük bir mutluluk duyacağım.

Eğer uygun görürseniz, sizlere hemen fotoğraflar yollamaya başlayabilirim. Zaman içerisinde de yapılmış olan çalışmalarla da fotoğrafları paylaşmaya devam edebilirim.

_____________________________________________________

Information on the project in English and Turkish

TÜBİTAK 1001 PROJESİ

AKINCILAR KÖYÜNÜN KORUNMASI VE YENİDEN CANLANDIRILMASI KAPSAMINDA YEREL BİR KALKINMA

STRATEJİSİ GELİŞTİRİLMESİ

Bu proje ile 1974 yılına kadar Kıbrıs’taki en büyük Türk köyü olan Akıncılar (Lourijina) köyünün kültürel ve tarihi mirasının korunması ve yenilenmesi, köydeki yaşantının ve fiziki çevrenin yeniden canlandırılması için tutumlar geliştirilecektir. Hedeflenen çalışmanın sürdürülebilir olması açısından proje, hem Akıncılar köyünün tarihi ve kültürel mirasını belgelemeyi hem de yerel paydaşların da katılımlarıyla yer ile ilgili farkındalık ve ilgi geliştirmeyi amaçlar; bu süreçte Akıncılar köyüne özel yerel bir kalkınma stratejisinin geliştirilmesi esastır.

Farklı kültürler, gelenekler ve coğrafyalardan oluşan Avrupa Birliği (AB) büyümeye devam ederken dengeli gelişmesine engel teşkil edebilecek bölgesel farklılıkları en aza indirmeye çalışmakta ve bu amaçla politikalar ve finansal gereçler üretmektedir. Bu çerçevede kırsal kalkınmanın önünü açarak kır-kent ilişkisinin iyileştirilmesini hedefleyen AB, Kuzey Kıbrıs bölgesinin ekonomik gelişimini desteklemek için sağladığı finansal yardım (Yönetmelik (EC) 389/2006) kapsamında da Kırsal Kalkınma Sektör Programı (KKSP) yoluyla nüfus kaybeden kırsal yerleşimleri yeniden kalkındırmayı hedeflemektedir. Kırsal yerleşimleri ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda iyileştirmeyi hedefleyen AB programı, Kuzey Kıbrıs’taki köylerin gelişimine ivme kazandırırken, merkezi ve yerel otoritelere de izlenmesi gereken politikalar ile ilgili yol göstermektedir. Akıncılar köyünün tarihi ve kültürel mirasını belgelemeyi ve köyü yeniden canlandırmak için bir kalkınma stratejisi geliştirmeyi hedefleyen proje hem benzer akademik çalışmalara hem de yerel ve merkezi yönetimler ile ulusal ve uluslararası kuruluşlara uygulamada örnek oluşturacaktır.

Akıncılar köyü, KKTC’nin en güneyindeki topraklar üzerinde olan bir köydür. Köy, çevresindeki tepeler nedeniyle savaş sırasında Türk mücahitleri tarafından sıkı şekilde korunmuştur. Ancak, stratejik konumu sebebiyle savaş sonrasında, büyük oranda nüfus göçü yaşanmış ve aradan geçen yıllar sonunda çoğu yapı bakımsızlıktan ve/veya yapı elemanlarının sökülüp başka yere taşınmasından dolayı yıkılmaya yüz tutmuştur. Rehabilitasyon çalışmaları ile köyün sahip olduğu değerlerin öne çıkarılması ve mevcut sorunlarının çözülerek kültürel, yerel, mimari özellikleriyle köye tekrar eski öneminin kazandırılması amaçlanmaktadır. Köyün bulunduğu bağlam dolayısı ile Kıbrıs’ın güneyi ile de ilişkili olması, köy için geliştirilecek koruma ve yeniden canlandırma çalışmalarının uzun vadede çift toplumlu bir planlama anlayışına temel oluşturarak (sınır ötesi planlama) adadaki barışa da katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Bu proje, Kıbrıs Türk köyleri içinde mimarisi ve geleneksel nitelikleriyle farklılık gösteren köyün rehabilitasyonu ile ilgilidir. Son 35 senelik süreçte nüfusu 1/15 oranına azalan bu köy gerek topografyası ve fiziki dokusu ile ve gerekse yerel mimari yapıları, tarihi binaları ve yöreye özel taşı ve mozaik yapmaya elverişli kalkerli toprağı, verimli tarım arazileri ile çeşitli zenginliklere sahiptir. Bu projede Akıncılar köyü fiziksel çevresinin rehabilitasyonu için geliştirilecek olan tutum, tarihi, kültürel ve ekonomik sürdürülebilirlikler bağlamında ele alınacak ve köy insanlarının aidiyet ve kimliklerini ön plana çıkartacaktır. Bu amaçla öncelikle kapsamlı bir alan çalışması yapılarak köyün mevcut yapı stoğu uygun çok ve az hasarlı sağlam bir şekilde ayakta duran yapı stoku genel olarak gruplandırılacak; önemli sokak siluetleri çizilecek ve özellikle köy meydanındaki han, kahveler, konutlar fotoğraf ve çizimlerle belgelenecektir. Köyün tarihi ve kimliği ile ilişkili yapılar, kamu ve şahıs malı olarak ayrı ayrı çalışılacaktır. Projenin birincil amacı, kamuya ait binalardan başlayarak yeniden canlandırma mimari projeleri oluşturmaktır. Böylelikle, bu çalışmadan elde edilecek deneyimlerin benzer sorunlar içeren diğer köylerin koruma ve rehabilitasyon çalışmalarına da ışık tutması hedeflenmiştir.

Projenin gerçekleştirilmesi süreci;

• Köyün özgün özellikleri ile mevcut durumunun tespitine yönelik verilerin toplandığı “Belgeleme”;

• Köydeki sivil ve kamu yapılarının “mimari miras” kapsamında genel tarihi özellikler ve geçirdiği dönemleriyle incelenmesi “Tarihi Araştırma”;

• Köyün değerleri, sorunları ve potansiyellerinin belirlendiği “Değerlendirme”;

• Köyün korunmasına/rehabilitasyonu ve yeniden canlandırılmasına ilişkin kararların üretildiği “Kararlar”;

• Köyün mimari miras ve sosyal sorumluluk bağlamında yeniden canlandırılmasında yeni mekânsal kullanım olanaklarının araştırılması;

• Alan çalışması ile elde edilen veriler ışığında pilot binaların seçilerek, restorasyon ve/veya yenileme projelerinin üretilmesi ve yerel paydaşların da katıldığı bu süreçte yerel bir kalkınma stratejisi geliştirme aşamalarından oluşmaktadır.

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Sevinç KURT(UKÜ)

Çalışma Ekibi: Yasemin MESDA, Thomas SHAGBAOR, Ahmet SAYMANLIER, Pınar ULUÇAY, Yar. Doç. Dr. Marko KIESSEL, Yar. Doç. Dr. İbrahim BAY

Gönüllü Çalışanlar: Fatmagül ÖGE, Belgin SAKALLI, Burcu EROĞLU, Abdullah Quadri, Aminu ABUBAKAR, Atanda JUBRIL, Ezinne OGBONNA, Oluwaseun KUTI

TUBITAK 1001 PROJECT DEVELOPING A LOCAL DEVELOPMENT STRATEGY WITHIN THE FRAMEWORK OF PRESERVATION AND REVITALIZATION OF AKINCILAR VILLAGE

This project aims to develop attitudes on the protection and preservation of the natural and built environment; preservation and revitalization of cultural and historical heritage, and sustenance of significant architectural inheritance and sense of place of Akıncılar (Lourijina), the largest Turkish village in Cyprus until 1974. In need to goal for a sustainable approach, the project does not only seek to document historical and cultural heritage of the village but to develop awareness and interest with the participation of local stakeholders so that a local development strategy specific to the area can be produced.

As a territory composed of various cultures, traditions and geographies, the European Union (EU) attaches high importance to the reduction of regional disparities amongst Member States that might pose obstacles to her balanced and sustainable development in the future. Nonetheless, necessary policies and financial instruments are required to deal with such ambitious objectives. Within this perspective, the EU supports projects that aim for the creation of better urban-rural linkages. Under the financial aid provided to the Turkish Cypriot community (Directive (EC) 389/2006), the EU has created the Urban Development Sector Programme to help the boosting of Turkish Cypriot villages that have lost population over the years. The EU programme which aims for the economic, social and cultural enhancement of rural settlements does not only provide an impetus to the development of villages but demonstrates a path for the local and central authorities regarding relevant policies. The project of which the goals are to document the historical and cultural heritage of Akıncılar village; and help build-up a local development strategy will not only provide a base for similar academic studies but set out a pragmatic model for the local and central authorities as well as the national and international institutions.

Lourijina, as a Turkish Cypriot village, was the largest rural settlement of the country before 1974 conflict. Yet, following the post-war years - the last 35 years-, there has been a 1:15 decrease in the population of the village mainly due to the ill-effects of the War. Although most of the buildings were neglected and some of these were abandoned or destroyed over the years, there are still many adobe and stone buildings of historical and cultural importance. Together with the rehabilitation of the rich architectural heritage of the village, the local values of the area shall come to the fore whilst helping the village regain its significance by creating sustainable solutions to the existing problems. Being geographically, culturally and historically associated with the southern part of Cyprus, makes these preservation and revitalization efforts valuable for the possible development of cross border planning approach that shall serve as a base for the peace building in the island.

The village which is located somewhere between two major cities of Cyprus, Nicosia and Larnaca used to host tradesmen travelling along that route. During their visit, tradesmen used to stay in the village at the big public house (khan) located in the village centre with guest rooms for the visitors and the stables for camels and horses.

Apart from such public buildings, there are several other building typologies in the village specified according to their purpose of use: Houses, religious buildings (chapel, mosque), social buildings (traditional cafés, market) educational buildings (primary and secondary schools), and health buildings (hospital). The architectural style of the houses comprises traditional images.

Recently, it has been observed that the original settlers of Akıncılar village who had to immigrate following the 1974 conflict have started returning their homes. This has not only caused a rise in the population of the village but has created a necessity for the rehabilitation of old buildings, acquiring a general understanding to revitalize the built environment. The respectful attitudes toward the environmental, natural and cultural resources are therefore vital. The strategy for the rehabilitation of the village should consider the restoration, maintenance and protection of the natural and built environment. For this reason, first of all public buildings and communal open places should be restored and renovated.

Accordingly, the research process includes following steps:

• Identification of the original characteristics of the village and the documentation of the existing situation;

• Investigation of the historical buildings of the village; architectural heritage of public buildings and traditional houses;

• Evaluation of the problems and the potentials of the village;

• Development of a rehabilitation and revitalization policy for the village;

• Investigation of the re-use possibilities of the old buildings;

• Development of the restoration and/or renovation projects of the public buildings and production of a local development strategy with the participation of local stakeholders

Project Leader: Doç. Dr. Sevinç KURT(UKÜ)

Study Team: Yasemin MESDA, Thomas SHAGBAOR, Ahmet SAYMANLIER, Pınar ULUÇAY, Yar. Doç. Dr. Marko KIESSEL, Yar. Doç. Dr. İbrahim BAY

Volunteer Staff: Fatmagül ÖGE, Belgin SAKALLI, Burcu EROĞLU, Abdullah Quadri, Aminu ABUBAKAR, Atanda JUBRIL, Ezinne OGBONNA, Oluwaseun KUTI
The following photos have been shared by courtesy of Raziye Kocaismail


Raziye Kocaismail is well known to the people of Lurucina for her news broadcasts on BRT in fluent Greek. In recent years her activities in raising cancer awareness and leading charities in that field has seen her catapulted to the forefront of familiar faces in the TRNC. This page however will concentrate on her immense and diverse abilities, not least that of restoring her family's former home into what can best be described as a masterpiece of creativity. The restoration has raised massive awareness of what can be achieved when love, thought and determination combine to turn her home into what can be best described as a museum to the tools and everyday items used by our ancestors in Lurucina. The thought and care is very apparent. Her inspirational masterpiece has shown what can be achieved in a village that was until recently practically neglected and falling into ruin. If all the above wasn't enough she is now attempting what until recently was considered a pipedream. Her contacts with British residents in Cyprus has now opened the village to visitors on weekend trips which may see Lurucina as a future destination to view Cypriot village life in its original form. Together with the restoration committee this beautiful village, once the largest Turkish Cypriot village in Cyprus may not reach its former levels of population, but people like Raziye and the committee of restoration needs all the support they can get. It remains to the rest of us to help raise awareness and congratulate everyone involved in giving hope where only a short while ago was considered impossible. Last but not least a thankyou to Chris Elliot who is involved with Raziye in encouraging British residents to spent weekend visits and dining in our village's restored restaurants. One thing is certain the famous Kup kebab's and mezes of Lurucina is once again giving pleasure to our visitors. Lurucina is once again on the move. Ismail Veli 'Kirlapo'

The following photos shared by courtesy of

Yasemin Mesda

bottom of page